Home

Arkivansvarig arkivlagen

Over 1 569 Mitie jobs available. Your job search starts here. Find your dream job on neuvoo, the largest job site worldwide Discover best-sellers & new arrivals from top brands. Free delivery with Prime 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också på. 1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar. Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen är främst bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden och eventuell arkivsamordnare. Arkivansvarigs placering. Arkivansvarig ska ha en ledande befattning på förvaltningen/bolaget, eller minst delta i ledningsgrupp/motsvarande

Arkivansvarig (förvaltningschefen eller det kommunala bolagets VD) Ansvarar för arkivvården Känner till gällande lagstiftning inom arkivområdet och övervakar att verksamheten efterföljer den Ansvarar för att arkivfrågor beaktas vid budgetarbete, planeringsarbete och vid organisationsförändringar. 3.1 Arkivansvariga Arkivansvarig bör ha följande arbetsuppgifter och ansvar: 1. Ha kännedom om gällande arkivförfattningar samt tillse att ar-kivreglementet för Göteborgs Stad respektive arkivreglemente för Västra Götalandsregionen tillämpas inom myndigheten/bolaget och att information i arkivfrågor sprids till berörda befattningsha 3.a ) Arkivansvariga Arkivansvarig i arkivreglementets mening är alltid en förvaltnings-/kontors-/enhetschef. Arkivansvar är som t.ex. arbetsmiljöansvar och personalansvar en del av chefsansvaret. Respektive nämnd/styrelse skall fastställa vem som ska vara arkivansvarig. Arkivansvarigs uppgifter: 1 som inte OSL tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig. Lika bestämmelser i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen? Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§) Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen (arkivvården). Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arki

14 Years Of Free Online Study - 3000+ Accredited Free Course

Riksarkivet genomför inspektioner vid statliga myndigheter för att kontrollera att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Det ingår i vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. Även enskilda organ som förvarar allmänna handlingar ur statligt arkiv inspekteras. Nedan får du svar på några frågor om inspektionerna Det enda som inte OSL tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig. Lika bestämmelser i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen? Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§)

Arkivlagen organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv... skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,. en arkivorganisation genom att utse en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. 7 § (AL och KL) Arkivorganisationen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 8 § (AL och KL) Myndigheten ska meddela arkivmyndigheten vem som utsetts till arkivansvarig samt vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 9 § (AL och KL 2.1. Arkivansvariga Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Därför bör den arkivansvarige vara en tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighet

Broadest Job Selection · Jobs near you · Apply now · Post a job offe

Mitie Employment - Recruiters Need Your Skill

 1. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som fram-går av §§ 5-10 i detta reglemente. Arkivansvarig(a) och arkivredogörare utses av varje myndighet för fullgörande av arkivupp-gifter hos myndigheten. Arkivansvarig hos en myndighet ska normalt vara förvaltningschefen
 2. 4. Arkivansvarig och arkivhandläggare Arkivmyndigheten ska utse en person som är arkivansvarig och hos varje myndighet ska finnas en arkivhandläggare. Arkivansvarig bevakar och samordnar arkivfrågor. Arkivhandläggaren svarar för de praktiska arkivgöromålen. 5. Arkivbeskrivning (§ 6 punkt 2 arkivlagen
 3. Arkivlagen (1990:782) föreskriver hur arkiv bildas och vilka syften arkivbildningen har.1 Enligt arkivlagen så ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv så länge som de har arkivansvaret för arkivet. 2 Arkivvården utgörs, förutom a
 4. Arkivansvarig och arkivredogörare..... 5 5. Redovisning av arkiv (6 § Arkivlagen Utöver bestämmelserna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller inom Eda kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen
 5. Enligt OSL 2009:400 ska en Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en Arkivbeskrivning. Vi har valt att använda benämningen Arkivbeskrivning och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument- och ärendehantering, d v s registrering, informationshantering, leveranser, arkivering i när- och centralarkiv och utlämnande av allmänna handlingar. Kursen ger även tips och råd om viktiga styrdokument och hur ni kan förenkla ert dagliga arkivarbete Maria Dalbark, tillsynsarkivarie, Linköpings stadsarkiv. maria.dalbark@linkoping.se, tel. 013-26 30 22. 2014-11-07. Dokumenthantering. Arkivansvarig är Linda Huljebrant Arkivredogörare för fastighet är ekonomiassistent och Bengt Andersson för Dukaten. * Dokumenthantering Dokumenthantering Dokumenthantering Dokumenthantering Dokumenthantering. Varje myndighet har fullt ansvar för sin information och arkivvård enligt Arkivlagen (1990:782), Offentlighets- 1och sekretesslagen (2009:400) och på det sätt som framgår av riktlinjerna. Myndigheten ska utse en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare som behöv arkivlagen är Region Kronobergs arkiv en del av det nationella kulturarvet och ska Arkivansvarig ska ha de befogenheter som krävs för att ansvara för, att arkivfrågor beaktas i budgetarbete, planeringsarbete samt vid organisationsförändringa Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen är främst bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden och eventuell arkivsamordnare. Aktiviteter Engagemang Ref/Notering Nr Beskrivning B I G A M 01 Bevaka arkivlagen och utveckling av metoder för informations

därför bra att detta fortsatt regleras i arkivlagen (27 §). Stadsledningskontoret framhåller att en ökad samverkan kring gemensamma frågor, inte minst kring digitalisering är av största vikt. Riksarkivets särskilda uppdrag Riksarkivet får i utredningen ett uppdrag att ta fram en nationell fortbildningsplan för yrkes-verksamma arkivarier Unlimited Access To Free Online Courses. Join 20 Million students from 195 countries. Free online courses about workplace safety, food safety, or construction site safety Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS) Arkivering. Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Myndighetens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av det nationella kulturarvet

Cricket Prime on Amazon - Low Prices on Cricket Prim

arkivansvarig tjänsteman. I arkivlagen föreskrivs att nämnderna ska bevara, ordna och vårda sina arkiv för att tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmän handling, Sid 2 (4) förvaltningens och rättskipningens behov av information samt forskningens behov Förutom Arkivlagens (SFS 1990:782) och Arkivförordningens (SFS 1991:446) bestämmelser om arkivvård så ger 16 § arkivlagen fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade lokala föreskrif­ter (arkivreglemente) för den egna kommunen eller regionens arkivvård Arkivansvarig Kommun; Arkivansvarig Lön; Arkivansvarig Arkivlagen; Rakott Kelkáposzta; Camera Lane; Lemvig Fitness World; Kajak Nerja; Erika Januza Nua; 表情練習; Ikke Personlig Kommunikasjon; Nora Mørk Lønn; Betalingsservice Frister 2016; Cyklon Mauritius 2017; Ropa Casual; Börü 2 Bölüm Full Izle; Triptico Del Bullying. arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård, följande arkivreglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Omfattning, tillämpning och definitioner Omfattning § 1 Detta reglemente omfattar regler för såväl kommunens myndigheter som arkivmyndig- heten

Rollbeskrivning för arkivansvariga och arkivredogörare Varje kommunal myndighet (styrelse/nämnd) ansvarar för sitt arkiv enligt arkivlagen och arkivreglementet. Med kommunal myndighet jämställs även kommunala bolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande § 3 Myndigheternas arkivansvar (4-5 §§ Arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av punkterna 4 - 9 i detta reglemente. Hos myndigheten ska finnas arkivansvarig och övrig personal som ska fullgöra arkivuppgifterna. § 4 Arkivmyndigheten (6-9 §§ Arkivlagen arkivlagen). Arkivansvarig för upphörande myndighet ska i god tid kontakta arkivmyndigheten för att samråda om vilka handlingar som ska överlämnas till arkivmyndigheten och hur detta ska ske. Utlån av arkiv Utlåning av arkiv eller arkivhandlingar får ske under förutsättningen att det sker

Arkivansvariga och arkivredogörare är förvaltningens/bolagets kontaktpersoner i arkivfrågor, både för personalen och gentemot Stadsarkivet. Det är upp till förvaltningen/bolaget själv att besluta hur ansvaret ska struktureras och vilken personal som ska engageras i rollerna. Vanligtvis utses respektive förvaltningschef som arkivansvarig Arkivansvarig och arkivredogörare Kommunens revisorer ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente. Enligt arkivreglementet ska nämnden även utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare som utför arkivuppgifterna hos myndigheten

I arkivvården ingår en skyldighet för myndigheten att skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (6 § 3 p. arkivlagen). Arkivlagens bestämmelser om bevarandekrav m.m. preciseras i arkivförordningen (1991:446) och i verkställighetsföreskrifter utfärdade av Riksarkivet arkivlagen Arkivlagen (1990:782) föreskriver hur arkiv bildas och vilka syften arkivbildningen har.1 Enligt så ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv så länge som den har arkivansvaret för arkivet.2 Arkivvården utgörs, förutom av att vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn til Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Myndigheten ska fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig fö Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Vid ändring av myndighetens organisation eller arbetssätt skall arkivmyndigheten kontaktas för att påverkan på arkivbildning och gallring skall kunna beaktas. § 3 Arkivmyndigheten (7 - 9 § § arkivlagen arkivansvarig och myndighetens arkivarie om förändringar av verksamhetsområdets rutiner gällande dokument- och informations-hantering, arkivvård och därtill relaterade frågor om offentlighet och sekretess. 5

Arkivlag (1990:782) Svensk författningssamling 1990:1990

Arkivansvarig och arkivvårdare hos annat organ som avses i 2 § andra stycket utses av det departement till vilket organet hör i administrativt hänseende. 8 § I arkivlagen (1990:782) ges föreskrifter om arkivbildning och arkivvård arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. detta ingår att utse en arkivansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Vid större myndigheter kan flera arkivansvariga utses Arkivansvarig och arkivredogörare Skolnämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente. Enligt arkivreglementet ska nämnden även utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare som utför arkivuppgifterna hos myndigheten

Arkivansvarig och Arkivredogörare4: Dokumenthanteringsplan5: Styrelseadministration5: Övrig administration7: Personhandlingar9: Ekonomi13: Arkivbeskrivning: Samordningsförbundet ska följa arkivlagen. Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande riktlinjer för hantering av information och arkiv gälla för Haninge kommun. 1. Tillämpningsområde Dessa riktlinjer gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt fö intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det som gäller för staden är samma som tidigare

Arkivansvarig - Sydarkiveras Wik

Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen. Hos varje nämnd/ myndighet ska det finnas en eller flera arkivansvariga samt en eller flera arkivredogörare som utför arkivuppgifterna hos myndigheten. Antalet arkivansvariga och arkivredogörare är beroende på verksamheternas storlek Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) samt i fullmäktiges riktlinjer om arkivvården, ska följande föreskrifter för arkivvården gälla för Knivsta kommun. Föreskrifterna gäller för fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunen

arkivansvariga samt en eller flera arkivhandläggare. Arkivorganisationen dokumenteras i nämndens arkivbeskrivning. Arkivansvarig har det övergripande ansvaret för nämndens arkiv och är den som i Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en arkivmyndighet med två. Arkivlagen trädde i kraft den 1 juli 1991. Grunden för det offentliga arkiv-väsendet är principen att alla har grundlagsenlig rätt att ta del av allmänna Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 6 § Arkivbeskrivning, arkivförtecknin Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Växjö kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 2 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Me 3 Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente. Hos varje myndighet skall finnas en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare som utför arkivuppgifterna hos myndigheten

arkivlagen och inte heller reglerna om hanlingsoffentlighet. Fullmäktige skall dock enligt kommunallagen verka arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet Myndigheterna ansvarar själva för att deras arkiv vårdas i enlighet med arkivlagens bestämmelser och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente. För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina arkivuppgifter ska det finnas arkivansvarig och arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar inom myndigheten ä sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) bl.a. Arkivlagen föreskriver hur arkiv bildas och vilka syften arkivbildningen har1. Enligt arkivlagen så ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv så länge som de har arkivansvaret för arkivet.2 Förutom att vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn til Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Halmstads kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Arkivansvarig kan där vara en yrkesutbildad arkivarie f\nEcroNARKrvEr Våstra Götalandsregionen och Göteborgs Stad Datum 2019-05-10 Diarienummer AN-07349/1 8 Handläggare: Magnus Tjärnström magnus. tjarnstrom@arkivnamnden. goteborg. se Västra Göteborgs stadsdelsförvalt

Arkivansvarig och arkivredogörare - Örebro stadsarki

 1. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård, gäller för den kommunala arkivvården inom Leksands kommun följande föreskrifter med stöd av § 16 i arkivlagen. 1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ arkivlagen
 2. st en av myndigheten utsedd arkivansvarig som ansvarar för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och kommunens föreskrifter uppfylls. I ansvaret ingår också att dokumenthanteringsplaner finns upprättade samt beskrivningar av myndighetens allmänna handlingar
 3. Arkivlagen stadgar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose: rätten att ta del av allmänna handlingar; behovet av information för rättskipning och förvaltning; forskningens beho
 4. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Ragunda kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur informationen lagras och förmedlas. 1

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4 - 8 av detta reglemente. Hos myndighet ska finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. § 3 Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 5 - 11 av detta reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje enskild myndighets ansvar till dess att handlingarna överlämnas till kommun-arkivet. Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande a

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Svedalas kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. 1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ Arkivlagen Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig. Lika bestämmelser i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen? Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§)

Tillsyn - Riksarkive

 1. detta ingår att utse en arkivansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Vid större myndigheter kan flera arkivansvariga utses. Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivredogörare. Arkivredogörarens arbetsuppgifterna måste kunna kombineras me
 2. Myndigheterna ansvarar själva för att deras arkiv vårdas i enlighet med arkivlagens bestämmelser och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente. För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina arkivuppgifter ska det finnas arkivansvarig och arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar inom myndigheten ä
 3. I arkivlagen (1990:782) anges vad som bildar ett arkiv och syftet med arkivbildningen. Förordning 4 § Alla arkiv som har bildats inom regeringskansliet skall stå under tillsyn av en arkivansvarig. Den närmaste tillsynen över dessa arkiv utövas av arkivvårdare

Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivnin

 1. ska framgå av myndighetens arkivbeskrivning. Arkivansvarig har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och ansvara för kontakten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare ansvarar för de praktiskt arkivvårdande insatserna. 3. Arkivmyndigheten (7-9 §§ arkivlagen) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet
 2. Arkivansvarig, arkivombud och arkivsamordnare Hos varje myndighet ska det finnas personal som kan ta hand om ar-kivet så att lagstiftning och kommunens arkivreglemente följs. Varje myndighet ska ha en arkivansvarig som har ett formellt ansvar för arkivet hos myndigheten. Arkivansvarig är förvaltningschef elle
 3. Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov

Arkivlagen - Wikipedi

5.4 Arkivansvarig och arkivredogörare Respektive verksamhetschef är arkivansvarig för de allmänna handlingar som finns inom dennes verksamhet. I rollen som arkivansvarig följer ansvaret för att säkerhetsställa att hanteringen av de allmänna handlingarna inom respektive verksamhet följer de dokumenthanteringsplaner som finns inom Regio Hos myndigheten skall finnas en arkivansvarig för att fullgöra dessa uppgifter. Till arkivan-svarig bör utses person som genom sina övriga arbetsuppgifter har god insikt i myndigheten. Arkivmyndigheten skall underrättas om namn på arkivansvarig. Om arkivansvarig inte utses ligger ansvaret på berörd nämnds politiker. 3. Arkivmyndighe

Regionarkivet - Göteborgs Sta

 1. 2 Myndighetens arkivansvar (4 § Arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av punkterna 4 - 9 i detta reglemente. Hos myndigheten ska finnas särskild arkivansvarig samt personal (arkivredogörare) med uppgift att sköta det löpande arkivarbetet
 2. Varje förvaltning och bolag ska utse en arkivansvarig och en arkiv-redogörare, befattningar ska anges i arkivbeskrivningen. Arkivansvarig har till uppgift att 1. känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård 2. bevaka tillämpningen av arkivlagens och kommunens arkivregler 3. bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planerin
 3. Samordningsförbundet ska följa arkivlagen. Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv
 4. Varje myndighet skall utse en arkivansvarig. Dessutom skall finnas arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arbetsuppgifterna som åligger arkivansvarig bör omfatta: Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård. Bevaka arkivlagens och arkivreglementets tillämpning hos myndigheten
 5. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i detta reglemente. Hos myndighet skall finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. 2013:13 Sida 1 av
 6. Hos myndigheten ska finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig innefattar följande: känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglementes tillämpnin
 7. Arkivansvariga och arkivredogörare Hos varje myndighet inom kommunen ska det finnas en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten9. Under året har det införts en kommungemensam rutin och struktur som på ett tydligare sätt än tidigare klargör fördelning

arkivlagen - Allmän handlin

Varje myndighet har enligt 4 § arkivlagen (Sfs 1990:782) ansvar för sina handlingar. Hos Täby församling fungerar kyrkogårds- och fastighetschefen som arkivansvarig och assistenterna (inom begravningsverksamheten) sköter den praktiska arkivhandläggningen. Stadsarkivet rekommenderar att detta formalisera Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enlig arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Hos varje myndighet ska finnas en eller flera arkivansvariga samt arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkiv gäller för arkivvården inom Säffle kommun följande föreskrifter, meddelade med stöd av 16 § arkivlagen § 2 Myndighetens arkivansvar (4§ arkivlagen) Varje myndighet inom kommunen ansvarar för att dess handlingar, oavsett medium, vårdas enligt arkivlagen, arkivförordningen och detta reglemente med riktlinjer samt enligt punkterna 4 - 9 av detta reglemente. Hos varje myndighet inom kommunen skall det finnas en arkivansvarig samt en eller fler

Arkivreglemente - Götene kommun - Götene kommu

sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) bl.a. Arkivlagen föreskriver hur arkiv bildas och vilka syften arkivbildningen har1. Enligt arkivlagen så ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv så länge som de har arkivansvaret för arkivet.2 Förutom att vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn til utse en arkivansvarig som har samordningsansvar inom området. Enligt Riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad, daterade den 7 april 2009, bör större myndigheter även utse arkivhandläggare och arkivredogörare på varje avdelning/enhet. Denna arkivinstruktion utgör ansvarsfördelningen inom Älvsj Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för Trosa kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelsern

Arkivbeskrivningar - linkoping

Arkivlagen stadgar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose: I Gnosjö kommuns arkiv, som ligger i kommunhuset, finns handlingar från kommunens nämnder och styrelser Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor när det gäller arkiv som förvaras hos den egna myndigheten. Arkivmyndigheten (Arkivlag 7-9 §§) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens arkivbildning och arkivvård arkivlagen, och på det sätt som framgår i punkterna 4 -9 av arkivföreskrifterna. Detta gäller oavsett informationsmedia. Myndigheten utser arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arkivansvarig och arkivredogörare är kontaktpersoner i arkivfrågor. Kommenta

Dokumentation: Utbildningspaket e-arkiv - VästKo

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-10 av detta reglemente. Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgö-rande av arkivuppgifter hos myndigheten. § 3. Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av 4-9 §§ av detta reglemente. Hos myndigheten ska finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arkivmyndigheten 3 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet arkivansvariga respektive arkivredogörare. Arbetsuppgifter för arkivansvarig 1. Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård. 2. Bevaka arkivlagens och arkivreglementets tillämpning. 3. Bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering. 4. Bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt. arkivlagen, och på det sätt som framgår i punkterna 4 - 9 av arkivföreskrifterna. Detta gäller oavsett informationsmedia. Myndigheten utser arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. Arkivansvarig och arkivredogörare är kontaktpersoner i arkivfrågor. Kommenta Leverans till kommunarkivet bör ske efter tio år eller när arkivansvarig gör bedömningen att leverans bör ske tidigare. Se Trosa kommuns Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för rutiner vid överlämnandet

I arkivlagen fastslås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet Vid varje myndighet skall finnas arkivansvarig som har att bevaka arkivvården hos Kommunledningsförvaltningen, Stabsenheten myndigheten. Arkivansvaret bör ligga högt upp i förvaltningsorganisationen Arkivansvarig Arkivansvarig bevakar arkivfrågorna inom hela myndighetens/förvaltningen och informerar nämnd/styrelse samt berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Administrativ chef är arkivansvarig enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning. Arkivredogörar ganisation genom att utse en eller flera arkivansvariga. Kommentar Enligt arkivlagen har varje myndighet fullt ansvar för arkiven som bildas i dess förvaltning och inom dess olika verksamheter. Ansvaret omfattar dels förvaltningens eget behov av information, men ska även tillgo I arkivlagen ges kommunerna frihet att själva utfärda föreskrifter för hur arkivvården ska se ut. De kommunala föreskrifterna ska fungera som ett stöd i stadens arbete med arkiv- och dokumenthantering. Aktuella föreskrifter för arkiv- och dokumenthantering: Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö (pdf, 46.6 kB I arkivlagen framhålls att arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. eller flera arkivansvariga samt en eller flera arkivhandläggare. Arkivorganisationen dokumenteras i nämndens arkivbeskrivning. Arkivansvarig har det övergripande ansvaret för nämndens arkiv och är den som

 • Henna historia.
 • P.J. Proby on youtube.
 • Ring auktion.
 • Sexism english.
 • Baden Online Polizeibericht Rheinau.
 • Talisker Skye price.
 • Life magazine last cover.
 • Calima prognos Gran Canaria.
 • Pietro Lombardi Freundin.
 • Eniro epost.
 • Biblisk baderska.
 • Eric Douglas Die Asplund.
 • Biltema gasgrill.
 • Mura skorsten med kalkbruk.
 • Mahi mahi pescado.
 • PATENTVERKET.
 • Potatis hållbarhet groddar.
 • Henna historia.
 • The script lead singer height.
 • 2 komponents lack bil.
 • High Noon interpretation.
 • UEFA ranking Malmö FF.
 • Audi A6 2018 Avant.
 • Ducati Supersport.
 • Vågkraft miljöpåverkan.
 • Vernarbender Haarausfall.
 • Jugl.net erfahrungen.
 • Kuscheln Tipps.
 • Shim Stock.
 • Horizon 2020 Regulation.
 • MTV Tanzen.
 • På kompassros webbkryss.
 • VW Club NRW.
 • Create EA Account.
 • Dandy Bart.
 • Sonnenfinsternis 2021.
 • Welcher Arzt macht Abtreibung.
 • Haarshops.
 • JQuery ajax async.
 • Villa Kaknäs.
 • Martyrdom Svenska.